card

Дүрэм, журам

Дүрэм, журмын нэрс Баталсан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан Дугаар Огноо
1        
2        
3        
4        

 

Дүрэм, журмын нэрс

Баталсан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан

Дугаар

Огноо

1.

Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№2

2021.01.04

2.

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№238

2020.12.30

3.

Коронавируст халдвар(КОВИД-19)-ын цар тахлын үед айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№211

2020.12.13

4.

Бэлэн байдлын зэргийг бууруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№194

2020.11.29

5.

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№97

2020.03.18

6.

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№29

2016.01.11

7.

Тогтоолын хавсралт шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№181

2019.05.01

8.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№311

2011.11.09

9.

Дулааны эрчим хүч хэрэглэх нийтлэг дүрэм

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

№263

2001,12,05

10.

Журам шинэчлэн батлах тухай /давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний хангамжийн талаар/

 

Эрчим хүчний сайдын тушаал

№158

2019.06.10

11.

Ёс зүйн дүрэм батлах тухай

Эрчим хүчний сайдын тушаал

№196

2019.08.08

12.

Журам шинэчлэн батлах тухай /“Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журам”/

Эрчим хүчний сайдын тушаал

№158

2019.06.10

13.

Дүрэм батлах тухай /Төвлөрсөн дулааны хангамжийн дүрэм/

Эрчим хүчний сайдын тушаал

№05

2014.01.15

14.

Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан-механикийн тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Түлш, эрчим хүчний сайд

 

2007.03.22

15.

Заавар, журам батлах тухай /Ээлжийн амралт олгох/

Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд

№166

2000.06.14

16.

Тариф батлах тухай

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоол

№381   

2019.08.29

17.

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоол

№312

2019.06.26

18.

Холболтын журам шинэчлэн батлах тухай

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоол

№290

2018.10.11

19.

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоол

№292

2018.10.11

20.

Тариф батлах тухай /Нийслэлийн Налайх дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф/

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоол

№234

2018.05.10

21.

Тариф батлах тухай /Нийслэлийн Налайх дүүргийн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф/

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоол

№194

2017.07.03

22.

Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээсийн төлбөрийн доод хязгаар, түрээсийн зарим төлбөрийн хэмжээг тогтоох заавар, улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хувь хэмжээг шинэчлэн батлах тухай.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

№49

2020.02.18

23.

Сонгон шалгаруулалтын жишиг баримт бичиг батлах тухай.

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

№51

2020.02.18

24.

Журам батлах тухай

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

№90

2017.03.28

25.

Журам шинэчлэн батлах тухай /Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө олж авах, бүртгэх, данснаас хасах, шилжүүлэх журам/

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар

№271

2019.06.18

26.

Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал ISO6058:2009

Монгол Улсын стандарт

ISO6058

2009

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ


Хүсэлт илгээх