Яшилтын давааны замыг засаж сайжрууллаа

Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу 2022.08.02-2022.08.05ны хугацаанд Яшилтын зам давааг ХХҮГ-ын нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд Хөгнө багийн Засаг дарга Ч.Гандолгор, Бэрх багийн Засаг дарга Д.Ганбат нараар ахлуулсан иргэд хийж гүйцэтгэлээ.

ИТХ, ЗДТГ