Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай сумын Засаг даргын захирамжийг танилцуулж байна.