ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЧАНАРЫН БОДЛОГО, ЗОРИЛТУУДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засаг даргын Тамгын газрын чанарын бодлого, зорилтуудыг Тамгын газрын тушаалаар батлан танилцуулж байна.